نمایش نوار ابزار

سکوت شب!

سه شنبه ۲۳ خرداد ۱۳۹۶

شعرسکوت شب!

شب
سکوتیست رنج آور
با نغمه هایی آشنا،
که
هیچگاه فریاد نشد؛

غریو را تصور کن….
شب،
سکوت
من !

… سلام چنگی، شخصا بنا به تجربه ای که در کوتاه نویسی دارم، بر موی واژه ها کشیدم و دستی بر ریش خویش… می توانید چنانچه خوش تان نیامد، جذف کنید و به خود افتخار… وقتم را زیرا من برای اشعاری تلف می کنم که حرفی برای گفتن دارند و ژرفی در هسته…

شب اگر، موی تو باشد
سحر، موی من،
بگو همیشه شب ماند!

پ….

حتما بخوانید   گریز