نمایش نوار ابزار

خطوط موازی

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶

شعرخطوط موازی

موازی ترین خطوط، در جهانیم

زمین برود به آسمان هم، هما نیم

تو در سر نمی دانم چه داری

ما هوایی جز تو در دل نداریم

آه از سرنوشت دو خط موازی

جز دوری از هم چاره چه داریم

دو رهگذرکوچه ی خاموش نگاه

چون تیری رها شده از کمانیم

گرتقدیر من و تو” ما” نیست هنوز

شاید این بار رقم زد “ما” را، چه دانیم

من در دل تو، تو در دل من کاش

امید که ما در دل یکدگر نهانیم

بس که دلتنگ عبورهم نشستیم

روز از شب، شب از روز ندانیم

تا بشنود زمانه سکوت ما را

تا آخرین ایستگاه یک صدا بخوانیم

من و تو شبیه دو ریل موازی

چشم به راه تغییر خط بمانیم

حتما بخوانید   دستبوس