نمایش نوار ابزار

خدا

شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۶

شعرخدا

تو که آن بالایی، و من این پایینها
حس خوبی دارم، که تو هستی هرجا

تو خودت حس حضوری، جانی
تو همان روزنه ی روشن هر انسانی

مثل تو هیچکسی مملو از خوبی نیست
مثل تو هیچکسی صاحب محبوبی نیست

قلب آشوب زده، با تو چنان آرام است
که نباید به کسی گفت دلم ناکام است

ای که در هر تنشی با نفست قلبم گرم
دست پرمهرت، می کند آهن غم ها را نرم

به تو گفتند نفس، عشق، خدا
تو همانی که به اذن تو برآرند صدا

حتما بخوانید   مرگ نماهنگ