نمایش نوار ابزار

باید بکشیم خط به روی هر ننگ

یکشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۶

شعرباید بکشیم خط به روی هر ننگ

*
فرهنگی و مشغول به جنگ نرم هستيم
آتـش شـده اختيـاری و چه گـرم هستيم!
در راه حـق و عشـق و شـرف، آزادی
بی‌باک و غیور! از خدا به شرم هستيم؟

وقتـی كه در اختـلال اُفتـد فـرهنـگ ،
يا سياست مـا بشـود: با خـود جنـگ ؛
تكليـف من و تو اختيـارِ عمـل اسـت!
بايـد بكشـيم خـط به روی هـر ننـگ:

بد نيست كه ما فِسرده باشيم و غمين؟
دايم به سـر و سينه زنيم و به جبـين؟!
بد نيست خدا به عشـق سـازد زنـده؟
ما در پـیِ كشتـنش نشسته به كمين؟!

ننـگ است، بلی! غلـط بخوانيِم كتـاب
عشقش به غلط جنگ بخوانيم و عتاب
ننگ است به كين خنجرِ نيرنگ كشيم
در كشــتنِ فـرزنـد نمـائيــم شتـاب!

ننـگ است بگـوييـم كه مـاييـم خــدا
سـر از تـنِ نـابنـده بخـواهيـم جـدا!
ننگ است كه انتخاب، در بامی خوب
در بام دگر، هوایِ جبـر، عيـنِ هُـدی!
.
.
.
١٩/ ٣/ ٩٦
@ميترا@
.

حتما بخوانید   دعای سریع الاجابه